11.08.2008. Луг на пойме р. Попигай в среднем течении