21.07.2008. Скала на водоразделе рр. Попигай и Анабарка. Плодоношение.